طرح های احداث نیروگاه شرکت مهندسی ری نیرو
گالری تصاویر

شرکت مهندسی ری نیرو با هدف احداث و توسعه نیروگاه های تولید برق در سراسر کشور با استفاده تجارب ارزنده اجرایی و مدیریتی اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت و با توجه به سیاست واگذاری نیرو گاههای تولید برق به بخش خصوصی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید.از جمله پروژه های در دست اجرای این شرکت پروژه های احداث نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی قم و نیروگاه 6 مگاواتی CHPقم می باشد.

طرح احداث نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی قم

ظرفیت: 484 مگاوات شامل

·         2 واحد گازی هرکدام به ظرفیت 162 مگاوات

·        1 واحد بخار به ظرفیت 160 مگاوات جم

محل اجرای طرح: جنوب غربی استان قم (کیلومتر 25 جاده قدیم قم به اصفهان – جاده نیزار)

سرمایه گذاری مورد نیاز: 260 میلیون یورو

سهم  گروه توسعه انرژی تدبیر:100 درصد

دوره بازگشت سرمایههفت سال :

نرخ بازدهی داخلی: 19.6درصد

 

طرح احداث نیروگاه 6 مگاواتی CHPقم

ظرفیت: 6 مگاوات

محل اجرای طرح: شهرستان قم

سرمایه گذاری مورد نیاز:  6.2 میلیون یورو

سهم  گروه توسعه انرژی تدبیر:100 درصد

دوره بازگشت سرمایه: 4 سال

نرخ بازدهی داخلی: 32درصد